Tarinoita – etydejä pianolle

Täältä voit kuunnella Tarinoita -kokoelman kappaleet. Esitysten tempot ja tulkinnat ovat vain yksi tapa toteuttaa kappaleet, kokeile vapaasti eri tempoilla ja dynaamisilla ratkaisuilla! Klikkaamalla kappaleen nimeä saat ohjeita kappaleen opetteluun sekä vinkkejä, miten voit käyttää kappaleen ideoita improvisointiin tai omaan sävellykseen.

Kaikki harjoitukset ja nuottikuvat & äänitteet © Jarkko Kantala

Liikkeessä

Kappaleen B-osaan (tahdit 26-39 ) voit muuttaa vasemman käden osuuden haastavammaksi:

Tee oma terssietydi. Käytä oikealla kädellä viiden sormen asemaan muodostuvaa kolmea terssiä. Keksi erilaisia tapoja ja rytmejä toteuttaa terssit ja käytä samaa ideaa koko sointukierron ajan. Toista sitten sointukierto uudelleen käyttäen erilaista ideaa. Kokeile eri sävellajeissa.

Hyppysissä!

Tämän kappaleen rytmi perustuu tyypilliseen 1970-luvun discokomppiin. Voit käyttää sitä (ks. rytmi esim. tahdista 13) vaikkapa I Will Surviven komppaamiseen. Vasemman käden oktaavit kannattaa tällöin fraseerata:

Tee oma samantyylinen rytmikäs kappale käyttäen pentatonista asteikkoa, helpointa on muodostaa se vain mustista koskettimista. Käytä oikealla kädellä asteikkoon muodostuvia neljää puhdasta kvarttia ja vasemman käden bassosävelinä asteikon säveliä. Kehittele erilaisia riffimäisiä rytmejä.

B-osaan saat vaihtelua käyttämällä bassosävelinä myös käytettyyn pentatoniseen asteikkoon kuulumattomia säveliä, kuten esimerkiksi:

Talvi (muisto)

Kuten Liikkeessä-kappaleen harjoituksessa, käytä viiden sormen asemassa syntyviä terssejä, mutta yhdistele niihin myös yksittäisiä säveliä, esim:

Vasen käsi soittaa bassosäveliä tai hajoitettua sointua, kuten alkuperäisessä kappaleessa. Kokeile vaikka seuraavalla sointukululla:

Dm Dm/C Dm/H Dm/Bb

Hauras

Tämän tyyppinen arpeggiokuvio, jossa 1. ja 5. sormi vaihtuvat samalla koskettimella, on pianomusiikissa hyvin yleinen.

Tee oma versio käyttämällä samanlaista arpeggiota. Voit laajentaa sen kolmeen tai neljäänkin oktaaviin. Käytä vapaasti esim. eri sekstisointuja:

Levoton

Tässä kappaleessa käytetään laajoja, useita säveliä sisältäviä sointuja. Jos sinulla on vaikeuksia saada sormet ulottumaan kaikkiin säveliin, harkitse minkä sävelen voit jättää soinnusta soittamatta, usein se on alin sävel. Huomaa myös sormitukset, joissa soitat peukalolla kaksi kosketinta.

Muunnelma: soita kappale koraalina, pitkinä sointuina ilman rytmitystä.

Tee oma kappale samaan tyyliin. Valitse sävellaji ja muodosta isoja sointuja lisäämällä sävellajin sointuihin lisäsäveliä tai muodostamalla klusterimaisia sointuja asteikkoon kuuluvista sävelistä. Saat vaihtelua, kun välillä vaihdat käyttämääsi asteikkoa. Rytmitä soinnut sitten vaikka EDM-tyyliin, esim.

Leuto

Tässä kappaleessa tahti jakaantuu polyrytmisesti neljään osaan o.k. ostinatossa ja kuuteen osaan v.k. melodiassa.

Valitaan tahtiosoitukseksi vaikkapa 6/8. Vasemman käden bassolinja kulkee sen mukaan. Keksi nyt oikealle kädelle ostinatokuvio, joka onkin esim. 4/8 tai 5/8 pituinen. Esim:

Vimma

Vasemman käden ”risuaita” tahdeissa 21-29 selkenee, kun ensin analysoit, mitä asteikkoa kulloinkin soitetaan.

Valitse joku asteikko ja soita sitä vasemmalla kädellä. Ryhmittele asteikon sävelet esim. 3, 4 tai 5 sävelen ryhmiin ja soita oikealla kädellä asteikkoon sopiva sointu kunkin ryhmän alussa. Esim:

Valitse soinnuille/asteikoille sopiva järjestys. Vaihtele ryhmitystä, voit kokeilla myös yhdistelmiä, kuten 3+2 tai 2+2+3.

Tumma

Huomaa, että A-osan vasemman käden arpeggiokuviossa vain kaksi alinta säveltä muuttuu.

Improvisoi kappaleeseen oma oikean käden melodia. Käytä A-osassa c-molliasteikkoa (josta voit jättää as-sävelen pois) ja B-osassa g-fryygistä asteikkoa:

g-fryyginen

Epäröimätön

Kappaleen vasemman käden kuviossa liikkuva sävel aistitaan melodiaksi. Yritä saada melodialinja selkeästi esille.

Tee oma kappale käyttäen samaa ideaa. Oikean käden peukalo toistaa samaa säveltä ja ylempi sävel liikkuu muodostaen melodian. Tässä esimerkissä keskiaikatunnelmaa tuo käytetty doorinen asteikko sekä vasemman käden kvinttisäestys.

g-doorinen

Turva

Soita vasemman käden sointusarja mieluiten ilman arpeggiota, mutta jos kätesi ei ensimmäiseen sointuun yllä, soita kaikki v.k. soinnut nopeasti arpeggioituina. Yritä erotella oikean käden laulava melodialinja toistuvista sävelistä.

Improvisoi kappaleeseen oma melodia käyttäen d-doorista asteikkoa (valkoiset koskettimet).

Nostatus

Tässä kappaleessa bassosävel ja melodiasävel ovat aina desimin (oktaavi+terssi) päässä toisistaan.

Tee oma kappale samaan tyyliin. Valitse sävellaji (doorinen ja miksolyydinen asteikko toimivat hyvin). Soita vasemmalla kädellä bassosäveltä (tai kolmisointuja, kuten Nostatuksessa) ja oikealla melodiaa desimi korkeammalta. Käytä EDM-tyylin synkopoituja rytmejä. Esim:

Häilyvä

Kuten Häilyvä-kappaleessa, pyri tässä improvisaatiossa käsien dynaamiseen itsenäisyyteen. A-osassa vasen käsi soittaa melodiaa ja oikea käsi säestää ostinatolla. B-osassa käsien osat vaihtuvat.

Hämäys

Tässä kappaleessa tasaista vuorokäsirytmiä sotkee 4+3 rytmi. Ole tarkkana, ettei 7/8-tahtien viimeinen kahdeksasosa venähdä liian pitkäksi.

Ulottuvilla?

Muunnelma: soita kappale hitaasti lyhyin staccatoin.

Nostalgia

Erottele kappaleen kolme kerrosta (basso, ostinato ja melodia) toisistaan itsenäisiksi linjoiksi.

Tee oma kappale, jossa on samat kolme kerrosta. Valitse sävellaji. Soita oikealla kädellä ylärekisterissä kyseisen asteikon säveliä käyttävää ostinatoa. Vasen käsi soittaa bassolinjan sekä keskialueella liikkuvan melodian. Voit myös soittaa ostinaton keskialueelta ja hypätä vasemmalla oikean käden yli soittamaan melodia korkeammasta rekisteristä, kuten Nostalgiassa.

Kokeile esim. seuraavaa sointukulkua (ostinatokuvio e-mollin sävelillä):

Em Em/D Em/C H

Mantra

Tämän kappaleen rytmiä nyrjäyttää se, että sama vasemman käden toistuva ostinatokuvio asettuu vuoroin 12/16 ja 3/4 kontekstiin. Ole tarkkana, että pidät rytmin kuitenkin samana.

Monet rytmimusiikin kappaleet perustuvat basso-ostinatoihin, riffeihin. Keksi vasemmalle kädelle toistuva kuvio ja soita oikealla kädellä sointuja ja/tai melodiaa. Helpoin tapa aloittaa on käyttää urkupistemäistä soinnutusta, jossa riffi pysyy koko ajan samana ja soinnut vaihtuvat, esim.

Cm Bb/C Ab/C Bb/C

Virta

Kappaleen impro-osuudessa (tahti 49) jatka melodiaa improvisoiden. Pyri melodiassa vapaaseen, vasemman käden murtosoinnusta riippumattomaan rytmiin. Improvisoitu osuus on vapaan mittainen.

Välke

Huomaa tähdellä merkityt ohjeet.

Tee oma kappale, jossa muodostat runsaan pedaalinkäytön avulla hitaasti vaihtuvia sointutekstuureita. Aloita mustilla koskettimilla, valitse kaksi säveltä kummallekin kädelle ja käytä samaa nopeaa vuorokäsin soittoa, kuin Välkkeessäkin. Muuta sointua yksi sävel kerrallaan. Liiku vähitellen myös valkoisille koskettimille. Voit rakentaa myös useamman sävelen sointuja.

ERRATA:

tahti 4

tahti 42

Kaiho

Kappaleen harmonia perustuu suurimmaksi osaksi kahteen vuorottelevaan sointuun, joissa vain yksi sävel muuttuu, esim. Bb/F – Dm/F. Käytä vastaavaa sointuparia oman sävellyksesi pohjana. Voit toteuttaa säestyksen murtosointuna tai sointuina.

Kaihon-kappaleen murtosointusäestyksen voi toteuttaa usealla tavalla. Harkitse, milloin voit jakaa soinnun kahdelle kädelle ja milloin se on soitettava kokonaan vasemmalla kädellä.

Ohikiitävä

Tässä impovisaatiossa vasemman käden osuus on lainattu Ohikiitävä-kappaleesta. Improvisoi oma melodia käyttäen f-mollipentatonista asteikkoa.